‫ معرفی شرکت بهپویان امین منتظر، عضو پارک علم و فناوری خراسان