‫ معرفی شرکت دانش بنیان ایمن موج توس، عضو پارک علم و فناوری خراسان