‫ مستند پیشران - قسمت دوم- کار تیمی و مدیریت تیم- شبکه سهند-20 تیر ماه 1399

مستند پیشران - قسمت دوم- کار تیمی و مدیریت تیم- شبکه سهند-20 تیر ماه 1399 - پارک علم و فناوری آذربایحان شرقی
بخشی از صحبت های دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی