‫ گروه آموزشی سیگما - رباتیک دانش آموزی

تیزر تبلیغاتی گروه آموزشی سیگما (شرکت دامینه پژوهشگران جوان؛ مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان)

دارنده مقام سوم جهانی دانش آموزی