‫ فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از گیاه باریجه

گزارش برنامه نبض دانشجو شبکه خبر از شرکت "کیان جوهره کومش" از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان