‫ اقدامات و دستاوردهای #پارک_علم_و_فناوری_مازندران در راستای پیشگیری، درمان و کاهش عوارض مرتبط با ویروس کرونا

 اقدامات و دستاوردهای #‫پارک_علم_و_فناوری_مازندران در راستای پیشگیری، درمان و کاهش عوارض مرتبط با ویروس کرونا