‫ دستاورد شرکت ایمن موج توس، عضو پارک علم و فناوری خراسان در دستگاه ضدعفونی کننده باکتری ها

دستاورد شرکت ایمن موج توس، عضو پارک علم و فناوری خراسان در دستگاه ضدعفونی کننده باکتری ها
 
آزمون دستگاه ضد عفونی کننده ایمن موج در کمترین زمان ممکن توانست ۳ نوع از مخرب ترین باکتری ها را از بین ببرد.

نحوه آزمون:

مرحله 1) کشت سه نوع باکتری هر کدام 100 میلیون عدد

مرحله 2) پرتودهی نمونه ها زیر اشعه دستگاه ضد عفونی کننده ایمن موج به مدت دو دقیقه

مرحله 3) نگهداری نمونه های پرتودهی شده در انکوباتور به مدت 24 ساعت

شایان ذکر است هیچ رشد مجددی در باکتری ها ایجاد نشده است و این به آن معناست که هر 3 باکتری مخرب رایج در محیط، ظرف مدت 2 دقیقه تحت پرتو دهی دستگاه ایمن موج از بین رفته است.