‫ معرفی شرکت بنیان شیمی همگام صنعت

شرکت بنیان شیمی همگام صنعت با تولید محصول آنتی فوم در مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین استقرار دارد.