‫ مصاحبه با شرکت های پارک علم و فناوری هرمزگان در برج فناوری هرمز قسمت سوم خانم دکتر عیدی

مصاحبه با شرکت های پارک علم و فناوری هرمزگان در برج فناوری هرمز ( قسمت سوم خانم دکتر عیدی بنیان گذار شرکت فناوران زیست سبز دریا )