‫ مستند قهرمان تولید (شرکت احیا درمان پیشرفته، عضو پارک علم و فناوری خراسان)

سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹ - مستند قهرمان تولید - ساعت ۱۰:۲۰ - شبکه یک سیما