‫ معرفی شبکه فناوری و نوآوری استان سیستان و بلوچستان

سامانه ی مجازی نمایشگاه با محوریت و ساماندهی پارک علم و فناوری استان و با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان به منظور فراهم نمودن زمینه عرضه دستاورد های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در تاریخ 15 آذرماه و همزمان با آغاز هفته پژوهش، فناوری و فن بازار راه اندازی شد .همچنین در این راستا شبکه زیست بوم فناوری و نوآوری استان با هدف بسترسازی جهت ارتباط پژوهشی دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مراکز علمی- تحقیقاتی، محققین و شرکتهای دانش بنیان نیز به طور دائم از طریق سامانه ی www.sbexpo.ir ایجاد شده است.