‫ مصاحبه پارک علم فناوری هرمزگان با بنیان گذار شرکت ای تحفه جناب آقای رشید

مصاحبه با شرکت های پارک علم و فناوری هرمزگان در برج فناوری هرمز ( قسمت اول شرکت ای تحفه )