‫ معرفی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری مازندران در برنامه تلوزیونی فناوران دانش