‫ گفتگوی زنده با مدیرعامل شرکت منشور فناوری فردا ایرانیان

سه شنبه 20 آبان ۱۳۹۹ - برنامه شب شرقی - شبکه استانی خراسان رضوی