‫ گفتگوی زنده با مدیرعامل شرکت سامان انرژی گستر پویای شرق

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - برنامه شب شرقی - شبکه استانی خراسان رضوی