‫ فیلم مستند بازدید هیئت تجاری ولایت پکتیا افغانستان از پارک علم و فناوری خراسان