‫ حضور شرکت های پارک علم و فناوری خراسان در نمایشگاه افغانستان

حضور شرکت های بهپویان امین منتظر، آهار شرق، پیمان خطوط و نیرو نماد خراسان عضو پارک علم و فناوری خراسان
در اولین نمایشگاه تخصصی آب، برق، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، مخابرات و صنایع وابسته ایران در افغانستان