‫ نسل جدید کولرهای آبی با سرمایش بیشتر و مصرف انرژی کمتر

گزارش برنامه خبر 20 شبکه چهار از شرکت دانش بنیان بهساز، از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان - سال 1395