شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

نماینده پارک

دوستان

محمد شارق نماینده استان
وزارت عتف
حسین حدیدی کارمند پارک
مرتضی صابریان نماینده استان
کارمند مرکز رشد
محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
عبدالباقی قادرزاده مدیر مرکز رشد
محمد مهدی زاده
نماینده پارک

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد