شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

نماینده پارک

دوستان

محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
بهنام طالبی
عبدالباقی قادرزاده مدیر مرکز رشد
حسین حدیدی کارمند پارک
محمد شارق نماینده استان
محمد مهدی زاده
نماینده پارک
کارمند مرکز رشد
زهرا شاهی

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد