شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

نماینده استان

دوستان

وزارت عتف
نماینده استان
محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
محمد مهدی زاده
حامد شجاع سنگچولی
معصومه نیکونژاد نماینده استان
نیما گماری نماینده استان
نورالدین رستمی

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد