شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

تیم توسعه

دوستان

مدیریت تیم توسعه
محی‌الدین رجب‌زاده تیم توسعه
وزارت عتف
محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
نماینده پارک
عبدالباقی قادرزاده مدیر مرکز رشد
فرید شاهمرادی نماینده استان
محمد مهدی زاده
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه

جزئیات نمایه

'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: