شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

درباره من

استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
-
مدیر گروه راه‌کارهای سازمانی و ابری مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف

دوستان

مدیریت تیم توسعه
وزارت عتف
مرتضی صابریان نماینده استان
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
نماینده پارک
فرید شاهمرادی نماینده استان
مهدی آبرون
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه

جزئیات نمایه

تازه‌ها

'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: