شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

نماینده استان

دوستان

حمیدرضا پیله ور
مهرداد شفیعی مدیر مرکز رشد
دفتر برنامه ریزی امور فناوری
محمد مهدی زاده
نفیسه جلیلیان نماینده استان
ابراهیم کوهستانی
سولماز ترکمن دفتر برنامه ریزی امور فناوری
کارمند پارک

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد