شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دوستان

محمد شارق نماینده استان
حسین حدیدی کارمند پارک
فریده برقی نماینده استان
مرتضی صابریان نماینده استان
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
دفتر برنامه ریزی امور فناوری
محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
نماینده پارک
وحید کامیاب نماینده پارک

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد