شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دوستان

حامد شجاع سنگچولی
مهدی آبرون
حسین حدیدی کارمند پارک
محسن ديندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
نماینده پارک
وحید کامیاب نماینده پارک
فریده برقی نماینده استان
محمد شارق نماینده استان

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد