شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دوستان

محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
حسین حدیدی کارمند پارک
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه
اکبر قنبرپور
حامد شجاع سنگچولی
محمد شارق نماینده استان
نماینده پارک
الهام کاظمی

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد