شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دفتر برنامه ریزی امور فناوری

دوستان

محمد آقاعباسلو تیم توسعه
نماینده پارک
دفتر برنامه ریزی امور فناوری
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه
فرید شاهمرادی نماینده استان
مسلم حبیبی
جعفر حبیبی
سارا یزدانی دفتر برنامه ریزی امور فناوری
دفتر برنامه ریزی امور فناوری

جزئیات نمایه

تازه‌ها

'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: