شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دفتر برنامه ریزی امور فناوری

دوستان

محمد آقاعباسلو تیم توسعه
دفتر برنامه ریزی امور فناوری
نماینده پارک
فرید شاهمرادی نماینده استان
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه
مسلم حبیبی
جعفر حبیبی
سارا یزدانی دفتر برنامه ریزی امور فناوری
دفتر برنامه ریزی امور فناوری

جزئیات نمایه

تازه‌ها

'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: