شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دوستان

شهاب خوش خوی مدیر مرکز رشد
محمد ولیابیدگلی مدیر مرکز رشد
محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
بهنام طالبی
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
فرید شاهمرادی نماینده استان
زهراالسادات سیدزاده مدیر مرکز رشد
وحید کامیاب نماینده پارک
نماینده پارک

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد