‫ اخبار

بازدید از برج فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

بازدید از برج فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

بازدید جناب آقای اسفندیاری معاون محترم توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برج فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

در این بازدید دکتر پرند رئیس پارک علم و فناور و دکتر سعدآبادی مدیر نوآوری و توسعه فناوری حضور داشتند.