‫ اخبار

بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

بازدید آقای دکتر سید ستار هاشمی معاون محترم فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برج فناوری و نوآوری، مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی، هاب (همراه اول بهشتی)، مرکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی. 

همچنین دکتر هاشمی از دستاورد ها شرکت های مرکز رشد و پارک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بازدید کردند.

در این بازدید دکتر پرند رئیس پارک علم و فناور و دکتر سعدآبادی مدیر نوآوری و توسعه فناوری حضور داشتند.