‫ اخبار

رییس پارک علم و فناوری کردستان در دورهمی "شهر خلاق موسیقی" عنوان کرد؛ پارک علم و فناوری در راستای رسالت اجتماعی خود با تکیه بر ظرفیت‌های فناورانه، و استعداد نواورآن به ارتقای شهر موسیقی سنندج کمک خواهد کرد.

دورهمی شهر خلاق موسیقی با سخنرانی برخی از اساتید دانشگاه، صاحبنظران و برخی از واحدهای فناور به میزبانی پارک علم و فناوری کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری کردستان، در این نشست که به صورت مجازی و حضوری برگزار شد، دکتر سعیدی در سخنانی به تبین بخشی از مولفه‌های اقتصاد خلاق پرداخت و گفت: پیشرفت اقتصادی در پرتو توجه به صنایع خلاق در آحاد مردم و گروه های جامعه از جمله مسیرهای تعالی اقتصاد خلاق می باشد. خلاقیت از پیدایش ایده های تازه و بکر با ظاهری نوآورانه و آفرینشی نوین در حوزه های فرهنگی، هنری حکایت میکند، که این ذهن خلاق، در ذات و وجود هر یک از آحاد جامعه نهفته است و نیاز به یک بستر مناسب برای شکوفایی دارد. وی با تاکید بر عناصر نواوری و خلاقیت تصریح کرد: شهرهای خلّاق بـه عنـوان مراکـز نـوآوری، خلّاقیـت و تبـدیل ایـده بـه ثـروت، قلمـداد مـی‌گردنـد و از آن جـا کـه پارک‌های علم و فناوری هسته‌های ایـده و نـوآوری به عنوان عناصـر اصـلی شـهر خلّاق هستند، استفاده از ظرفیت صاحبان ایده و نوآور می‌تواند به ارتقای سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی و توسعه خلاق منطقه کمک شایانی کند. در همین راستا، رییس پارک علم و فناوری کردستان با اشاره به رویکرد پارک علم و فناوری کردستان در تمرکز بر اقتصاد خلاق، اظهار داشت: استان کردستان به عنوان استانی کم برخوردار، دارای زیرساخت‌های صنعتی نیست و به همین دلیل رویکرد اصلی ما در پارک علم و فناوری کردستان، حرکت به سمت اقتصاد خلاق است چرا که نرخ رشد این حوزه از اقتصاد بالاست اما تاثیرگذاری آن در جامعه کم است. وی همچنین افزود: در اقتصاد خلاق که مبتنی بر فرهنگ، هنر و علوم انسانی و همگرایی این علوم با فضای دیجیتال و علوم پایه است، رشته‌های فنی و مهندسی ابزار فرهنگ و هنر هستند و با استفاده از این ابزار می‌توان تولید محتوا کرده و از این راه فرهنگ و هنر خود را به تمام جهان معرفی و عرضه کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد که پارک علم و فناوری در راستای رسالت اجتماعی خود با تکیه بر ظرفیت‌های فناورانه، و استعداد نواورآن به ارتقای شهر موسیقی سنندج کمک خواهد کرد.

دیگر سخنران این دورهمی جناب آقای دکتر اردلان یکی از دست‌اندرکاران تهیه پروپوزال شهر موسیقی سنندج بودند. وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: طرح "سنندج؛ شهر خلاق موسیقی" مدیون ظرفیت بزرگ علمی، هنری و موسیقایی شهر سنندج و استان کُردستان است. وی در ادامه افزود: از اهداف شبکه شهرهای خلاق تقویت خلاقیت، تولید، توزیع و بهره‌مندی از محصولات و خدمات فرهنگی در سطح محلی، ترویج خلاقیت و بیان خلاقانه به‌ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر ازجمله زنان و جوانان، افزایش دسترسی به زندگی فرهنگی و شرکت در آن و همچنین بهره‌مندی از محصولات فرهنگی و تلفیق صنایع فرهنگی و خلاق در برنامه‌های توسعه محلی می‌باشد. ثبت این رویداد مهم تاریخی حاصل تلاش و پیگیری‌های همگان بوده و این موفقیت موجب توسعه پایدار، رشد اقتصادی شهر و مدیریت شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی و تعاملات زیست‌محیطی می‌شود

سرپرست تیم مطالعاتی "سنندج؛ شهر خلاق موسیقی"در ادامه افزود: رویکرد شهر خلاق جزو نظریه های نوپا است و واژه «شهر خلاق» به موتور محرک مدنی در شهرها تبدیل شده و توسعه فرهنگی شهرمحور را مد نظر قرار داده است. دکتر اردلان با بیان اینکه شـهرخلّاق رویکـردی فرهنگـی در توسـعه شـهری اسـت، تصریح کرد: در ایـن رویکـرد شـهر باید بتوانـد محیطـی جـذاب بـرای پـرورش اسـتعدادها، نـوآوری هـا وایـده هـا باشـد و بتوانـد از ایـده و خلاقیـت افـراد چـه افـراد خـاص و ویـژه مثـل هنرمنـدان، دانشـمندان، نویسـندگان و چـه از ایــده هــای شــهروندان عــادی در جهــت حــل مســائل اساســی و نیــز در جهــت پایــه ریــزی رشــد و توسعه ای خلاق بهـره ببـرد. در ایـن نگـرش، فرهنـگ پایـه اصـلی توسـعه محسـوب مـی شـود و سـایر بخش هـا از آن متـأثر اسـت. بطـوریکـه اسـاس اقتصـادی ایـن شـهرها نیـز بـر پایـه فرهنـگ و منـابع فرهنگی اسـت و از مفـاهیمی چـون صـنایع فرهنگـی، صـنایع خلّـاق و اقتصـاد خلّـاق سـخن بـه میـان مــی آیــد

این کارشناس روابط بین‌الملل، صنایع فرهنگی و خلاق را صنایع هنرمندمحور دانست که جنبه های زیبایی شناسانه آن بر جنبه های اقتصادی اولویت دارد و متذکر شد: صنایع خلاق مبتنی بر صنایع فرهنگی است که ریشه در خلاقیت و مهارت و استعدادهای فردی دارد و در راستای کارآفرینی برای بهره برداری از دارایی هوشمندانه طبقه خلاق مورد استفاده قرار می گیرد.

دکتر اردلان با بیان اینکه هنرمندان زمینه ساز ایجاد صنایع فرهنگی هستند، اظهار کرد: شهر خلاق یک مجتمع شهری است که فعالیت های فرهنگی بخش عمده ای از کارکردهای اقتصادی و اجتماعی شهر را به خودش اختصاص می دهد و مرکز شهر نقطه ثقل اشتغال خلاق است لذا شهر خلاق بیشترین ظرفیت را برای جذب طبقه خلاق دارد و محیط خلاق نیز به افراد با استعداد اجازه می دهد که در یک مکان و زمان پیشرفت کنند.

وی در پایان با اشاره به زیرساخت های فرهنگی و هنری شهر خلاق، ادامه داد: تحکیم و تقویت کالبدفرهنگی و هنری لازمه تبدیل شدن به شهر خلاق است. حمایت از نوآوری و پژوهش های شهری، توجه به ایده های خلاقانه همه شهروندان و ساکنین شهر، کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای شهروندان، ایجاد همگرایی میان متخصصین جامعه و مسئولان شهر و تقویت بسترهای لازم جهت ایجاد و ارتقای گردشگری نیز مورد تاکید است.

دیگر سخنران این دورهمی، دکتر گویلی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای اسلامی شهر سنندج  بود. وی با تاکید بر این نکته که شهرهای خلاق فرهنگ و نوآوری‌های اجتماعی را به عنوان ستون و محور پیشرفت و توسعه خود قرار می‌دهند، تصریح کرد: توسعه پایدار شهرها تکیه بر مزیت‌های فرهنگی و در نتیجه رونق اقتصادی خواهد بود. شهرهای عضو شبکه شهرهای خلاق با همراهی و همفکری هم خلاقیت و اقتصاد خلاق را محور برنامه‌های توسعه شهری خود برای حرکت به سمت شهر توسعه یافته پایدار قرار داده که ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت اصلی ترین عناصر این تلاش ها خواهند بود.

این عضو شورای اسلامی شهر سنندج با یادآوری این موضوع که حوزه موسیقی یکی از مزیت های قابل توجه سنندج می‌باشد، گفت: با ثبت سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی، کمیسیون سرمایه گذاری، کارآفرینی و گردشگری شورای اسلامی شهر سنندج و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری به صورت جدی در حوزه فراهم سازی زیرساخت‌های توسعه و رونق موسیقی اقدام به برنامه ریزی و طراحی پکیج و تدوین مشوق‌های متنوع و جذاب سرمایه گذاری اقدام نمود تا علاوه بر جذب گردشگران داخلی و خارجی به جذب سرمایه‌گذاران حوزه موسیقی و گردشگری نیز نگاهی داشته باشد.

وی در پایان با نگاهی به شهرهای موفق در حوزه گردشگری موسیقی پیشنهاداتی مانند فراهم کردن و تسهیل امکان اجرای موسیقی در تمامی اماکن تاریخی و عمومی(به طور مثال پارک ها) شهر برای هنرمندان سرتاسر کشور و در آینده هنرمندان سایر کشورها، برگزاری هفته‌های فرهنگی مشترک بین شهرهای عضو شبکه شهرهای خلاق در حوزه موسیقی و ایجاد امکان هم افزایی و جذب مشترک گردشگر از طریق تبلیغ و اطلاع رسانی مشترک، توسعه زیر ساخت های ارتباطی سنندج بویژه فرودگاه، راه آهن و راه‌ها، توسعه زیرساخت های حرفه ای اجرای کنسرت مطابق با استانداردهای بین المللی، برگزاری فستیوال های متنوع با موضوع موسیقی در دسته های مختلف
را برای رونق حوزه پردشگری  بیان کرد.

دیگر سخنران این مراسم، دکتر نجفی معاون فرهنگی شهردار سنندج بود. وی به عنوان یکی از متولین اصلی پروژه شهر خلاق موسیقی سنندج در اظهاراتی به اقدامات صورت گرفته پرداخت. وی با ارائه گزارشی از روند ثبت جهانی سنندج بعنوان شهر خلاق موسیقی، گفت: این کارِ بزرگ و جهانی را بدون تیم حرفه‌­ای غیرممکن بود و در دوران تلاش برای ثبت سنندج از متخصصان حوزه تاریخ، مردم‌شناسی و موسیقی در کُردستان بهره گرفتیم. وی سپس افزود: با پیوستن به شبکه شهرهای خلاق، تعهدی در جهت اشتراک گذاشتن تجربیات ایجاد می‌شود، فعالیت‌های مثبت در میان بخش‌های خصوصی و عمومی جامعه بوجود می‌­آید تا آفرینش، تولید و توزیع فعالیت‌ها، محصولات و خدمات فرهنگی تقویت شود، بنابراین پیشرفت پایدار شهری با خلاقیت در پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی در همه ابعاد از مهمترین موضوعات مطرح شده در دهه‌های اخیر است که همه امکانات و تدابیر به این هدف نایل شوند.

این دکترای شهرسازی، تأثیرات و دستاوردهای پیوستن شهر سنندج به شبکه خلاق موسیقی یونسکو را بیان کرد و گفت: شهر خلاق، فضایی است که در آن فعالیت‌های جدیدی رخ می‌دهد و مسئولان این شهر، خدمات مختلف را با زیرساخت­‌های اجتماعی و اقتصادی و نیز با بهره‌گیری از بهترین روش‌ها ارائه می‌دهند.

از دیگر سخنرانان این دورهمی سرکار خانم دکتر گزانی، و آقایان دکتر حاجی میرزایی استاد فلسفه و استاد احمدی رییس ارکستر فیلارمونیک کردستان بودند