‫ اخبار

 بوت کمپ های مجازی پرورش عاملین تعامل جامعه و دانشگاه 

 بوت کمپ های مجازی پرورش عاملین تعامل جامعه و دانشگاه توسط شتابدهنده کاریز اعتماد مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.

 یکشنبه 30 آذرماه ساعت 14 تا 16 

جهت ثبت نام به آدر سایت زیرمراجعه کنید:

www.karizetemad.ir