‫ اخبار

طراحی ارزش و مدل کسب و کار

پاک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

طراحی ارزش و مدل کسب و کار
 ویژه اعضای هیات علمی، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه شهید بهشتی

مدرس: کاوه یزدی فرد 

جهت ثبت نام از لینک زیر استفاده نمایید:

 https://keywork.ir/course/startup-beheshti