‫ اخبار

لایو اینستاگرام بررسى کارآفرینى به منزله سبک زندگى

مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:

لایو اینستاگرام بررسى کارآفرینى به منزله سبک زندگى