‫ اخبار

کارآفرینی شرکت های دانش بنیان

شتابدهنده کاریز اعتماد مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی به مناسب هفته جهانی کارآفرینی برگزار می کند:
کارآفرینى با طعم فناورى 

سه شنبه ٤ آذر ماه ساعت ١٩