‫ اخبار

برگزاری جلسه شورای مرکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان 1399/07/05

جلسه شورای مرکز رشد روز شنبه مورخ 1399/07/05 با حضور اعضای شورا در محل مرکز رشد واحدهای فناور شاهرود برگزار گردید. در این جلسه ایده های تولید کودهای مکمل بر پایه آهن، قفل پرتابل کنترل از راه دور، سامانه استخدام و پروژه کسر از خدمت (اپا)، دستگاه بلوک نمادار و .... مورد بحث و بررسی قرار گرفته و جوانب مختلف علمی، فنی، کسب و کار و ... ارزیابی شد. شرکت ها و هسته های پذیرفته شده در این جلسه پس از اعلام می توانند ضمن استقرار در مرکز رشد از سایر حمایت های مادی و حقوقی پارک بهره مند گردند.