‫ اخبار

بازدید مدیرکل دفتر نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سوله و برج فناوری پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه

بازدید مدیرکل دفتر نوآوری و کسب وکارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سوله و برج فناوری پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه