‫ اخبار

نشست مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت توسعه نواوری و فناوری وزارت دفاع برگزار شد

نشست مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت توسعه نواوری و فناوری وزارت دفاع یکشنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این نشست  دکتر فریبرز مسعودی رییس پارک علم و فناوری ، دکتر علی اصغر سعد ابادی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور و دکتر مصطفی قربانی مدیر توسعه نواوری و فناوری وزارت دفاع زمینه های همکاری آتی مشخص و راهکارهای این همکاری مشترک بررسی گردید.