‫ اخبار

بررسی چالش های حقوقی استارتاپ ها در مرکزنوآوری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مرکزنوآوری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی طی جلسه ی پرسش و پاسخ، به بررسی چالش های حقوقی استارتاپ ها می پردازد.
تاریخ جلسه: یکشنبه 18 اردیبهشت ساعت 10:30 تا12
مکان جلسه:  پارک علم و فناوری، سالن اجتماعات با توجه به حضوری بودن جلسه و محدودیت ظرفیت لطفا ثبت نام نمایید: https://roshd.sbu.ac.ir/legal-challenges-of-startups/