‫ اخبار

مرکز نوآوری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار میکند:

معرفی واحد فناور سپهر نوین تجسم ساخت