شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

اطلاعات گروه

گروه رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری البرز

گروه رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری البرز

این گروه به منظور انجام هماهنگی های رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری البرز ایجاد شده است


زمان ایجاد: 12 آبان 1399
تعداد اعضا: 27

مدیریت فایل‌ها

کاربران

سیدمهران مهدوی نماینده استان
سید سجاد سادات رسول
واحدهای فناور مستقر
خشایار خوش آرای مدیر مرکز رشد

تعداد کل کاربران: 27

زیرگروه‌ها

امکان مشاهده زیرگروه‌ها تنها برای اعضای گروه وجود دارد

تازه‌ها

 • فرشاد خدایاری
  (بازارسال محتوای حسن محمدی)
  فرایند هم سرمایه‌گذاری
  معرفی مدل هم سرمایه‌گذاری
  صندوق نوآوری و شکوفایی در ساختار هم‌سرمایه‌گذاری خود به‌منظور افزایش انعطاف‌پذیری و حمایت حداکثری از اکوسیستم نوآوری کشور و ظرفیت سازی نهادی در این اکوسیستم، مدلی را طراحی کرده است که علاوه بر تأمین مالی قابل‌توجه، ورود حداقلی در بنگاه داری و امور اجرایی موضوعات مشارکت را داشته باشد. در این مدل نهاد های مالی دارای مجوز می توانند درخواست هم سرمایه گذاری به صندوق نوآوری ارائه نمایند. پس از تایید درخواست توسط صندوق و مشخص شدن سقف مشارکت عامل، متقاضیان می توانند طرح های خود را به عاملین هم سرمایه گذاری ارائه نمایند. سپس عامل در صورت تایید طرح و توافق با متقاضی می تواند از اعتبار سرمایه گذاری با تایید صندوق در مشارکت دو جزئی و سه جزئی استفاده نماید.

  عامل هم‏ سرمایه گذاری:
  صندوق ‏های پژوهش و فناوری یا سایر صندوق‏ های مالی دارای مجوز قانونی هستند که طرف قرارداد صندوق در قرارداد هم‏ سرمایه‏ گذاری بوده و مسئولیت‏ های غربالگری اولیه، ارایه طرح توجیهی به صندوق، ارزشگذاری، عقد قرارداد سرمایه ‏گذاری با موضوعات مشارکت، و مسئولیت‏‎های مدیریتی، اجرایی و نظارتی بر موضوعات مشارکت را بر عهده دارند.

  موضـوع مشـارکت همـان موضـوع سـرمایه پذیر اسـت. ممکـن اسـت مشـارکت بـا حضـور شـرکای دیگـری از قبیـل نهادهـای همـکار نیـز (مرا کـز رشـد، پژوهشـکده ها و...) شـکل بگیـرد.

  مشارکت دو جزئی :
  همانگونه که در شکل ذیل مشخص است، این روش از مشارکت بین صندوق و عامل به عنوان ارکان مشارکت خواهد بود.صندوق در این قالب حداکثر 80 درصد نقدینگی مورد نیاز را تامین می کند و عامل نیز متعهد خواهد بود حداقل 20درصد از نقدینگی مورد نیاز هر موضوع از مشارکت را از منابع خود شخصا تامین نماید.

  مشارکت سه جزئی:
  ارکان مشارکت در این مدل شامل صندوق، عامل و یک جزء سوم به نام نهاد همکار است. در این قالب مجموع تامین مالی عامل و نهاد همکار باید حداقل ۲۰ درصد باشد و حدا کثر ۸۰ درصد نقدینگی مورد نیاز توسط صندوق تامین می شود. نکته ی حایز اهمیت این است که آورده ی نقدی هیچ یک نمی تواند کمتر از 5 درصد باشد. هدف از ایجاد این مدل از مشارکت امکان همکاری با سایر نهاد ها مانند دانشگاه ها، پژوهشکده ها،مراکر تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، شتاب دهنده ها و... است. بر این اساس تمامی بازیگران فعال در اکوسیستم نوآوری کشور در صورتی که بتوانند با یکی از عاملین به تفاهم دست یابند می توانند سرمایه مورد نیاز موضوعات مشارکت خود را در این قالب مرتفع کنند. در این مدل مجددا تمامی تعامات صندوق با عامل است و فرآیند های اجرایی متفاوت از مدل دوجزئی نیست

  فرایند هم سرمایه‌گذاری
  معرفی مدل هم سرمایه‌گذاری
  صندوق نوآوری و شکوفایی در ساختار هم‌سرمایه‌گذاری خود به‌منظور افزایش انعطاف‌پذیری و حمایت حداکثری از اکوسیستم نوآوری کشور و ظرفیت سازی نهادی در این اکوسیستم، مدلی را طراحی کرده است که علاوه بر تأمین مالی قابل‌توجه، ورود حداقلی در بنگاه داری و امور ا ... نمایش بیشتر

  30 آبان 1399
  0
 • فرشاد خدایاری
  27 آبان 1399
  0
 • فرشاد خدایاری
  💠 💠 کاربرگ گزارش ارزیابی طرح
  27 آبان 1399
  0
 • فرشاد خدایاری
  🔯 🔯 فایل راهنمای هم سرمایه گذاری + فایل راهنمای قرارداد هم سرمایه گذاری
  27 آبان 1399
  0
 • فرشاد خدایاری
  گامهای عملیاتی مدل هم سرمایه گذاری: فرآیند اجرایی از ابتدا تــا زمـان عقـد قـرارداد

  گام نخست: دریافت نامه تقاضا به همراه فرم مشخصات عامل و مدارک مربوطه
  شروع فرآیند با دریافت نامۀ رسمی درخواست که از سوی شخصیت حقوقی متقاضی عاملیت ارسال می‌شود، آغاز خواهد شد.


  گام دوم: تعیین سقف مشارکت عامل
  در گام دوم با بررسی مندرجات فرم مشخصات عامل و مستندات دریافتی و سایر اطلاعات موجود، سقف مشارکت با عامل (متقاضی عاملیت) تعیین‌شده و به متقاضی اعلام میشود. صندوق نوآوری و شکوفایی به متقاضیِ عاملیت اعلام می¬کند که حداکثر تا چه میزان پول را می‌تواند به‌منظور سرمایه‌گذاری در اختیار وی قرار دهد. لذا، سقف مشارکت با عامل حداکثر تأمین مالی صندوق در سبد موضوعات مشارکت پیشنهادی عامل است. این مبلغ صرف‌نظر از ضریب هم‌سرمایه‌گذاری است. در ادامه متقاضی عاملیت با درنظرگرفتن سقف مشارکت صندوق، حداقل 3 موضوع سرمایه‌پذیر مدنظر خود را گزینش کرده و برای هر طرح به‌صورت جداگانه، طرح توجیهی تدوین می‌نماید.

  گام سوم : دریافت طرح‌ها و ارزیابی
  در مرحله سوم، متقاضی عاملیت، طرح¬های توجیهی هر طرح را تحویل صندوق داده و صندوق اقدام به ارزیابی طرح¬ها خواهد نمود. طرح توجیهی نهایتاً باید توسط یکی از اعضای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی با رتبه بالا بررسی شود. در این مرحله محتمل است، صندوق بعد از اخذ رضایت شرکای موضوع مشارکت، نسبت به اعتبارسنجی آنان از طریق سامانه بانک مرکزی و سایر بانک‌های اطلاعاتی اقدام کند. همچنین مستنداتی از قبیل آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده آنان را مطالبه کند. (اقدام قبلی عامل در این زمینه، دوره¬ی ارزیابی طرح ها را کاهش خواهد داد).

  گام چهارم :جمع بندی و توافق با عامل:
  پس از ارزیابی و تائید طرح¬ها، نوبت به مذاکره و توافق می¬رسد. توافق در این مرحله در معاونت سرمایه¬گذاری اتفاق می-افتد و در خصوص شرایط مشارکت در هر موضوع مشارکت، بحث و تبادل‌نظر صورت خواهد گرفت و صورت‌جلسه مربوطه تنظیم می‏گردد. بدیهی است شرایط مشارکت و بازگشت سرمایه، ممکن است نرخ بازدهی داخلی متفاوتی نسبت به نرخ بازده داخلی طرح برای هر یک از صندوق یا عامل رقم بزند. عامل متعهد است هرگونه توافق، تفاهم و پیش‌شرط بین شرکا یا سهامداران سابق را به صندوق اطلاع دهد.

  گام پنجم :ارائه در شورای سرمایه گذاری
  کارشناسان معاونت سرمایه¬گذاری، طرح توجیهی نهایی برای هر موضوع سرمایه¬پذیر را در جلسه شورای سرمایه¬گذاری ارائه می¬دهند تا تائید نهایی در رابطه با شرایط مشارکت از جمله ضریب هم‏سرمایه‏گذاری با عامل اخذ گردد. ممکن است جهت ارایه کلیات طرح توجیهی در شورای سرمایه¬گذاری از متقاضی عاملیت یا کارگزار ارزیابی نیز دعوت به عمل آید.

  گام ششم :عقد قرارداد هم سرمایه گذاری
  پس از اخذ موافقت شورای سرمایه¬گذاری، متقاضی عاملیت با صندوق نوآوری و شکوفایی اولین قراردادهای هم¬سرمایه-گذاری را امضاء کرده و ازآن‌پس به¬عنوان عامل این صندوق شناخته خواهد شد.

  گامهای عملیاتی مدل هم سرمایه گذاری: فرآیند اجرایی از ابتدا تــا زمـان عقـد قـرارداد

  گام نخست: دریافت نامه تقاضا به همراه فرم مشخصات عامل و مدارک مربوطه
  شروع فرآیند با دریافت نامۀ رسمی درخواست که از سوی شخصیت حقوقی متقاضی عاملیت ارسال می‌شود، آغاز خواهد شد.


  گام دوم: تعیین سقف مشارکت عامل
  در ... نمایش بیشتر

  27 آبان 1399
  0
 • فرشاد خدایاری
  27 آبان 1399
  0
 • فرشاد خدایاری
  (بازارسال محتوای فاطمه چاوشي)
  گامهای عملیاتی مدل هم سرمایه گذاری:

  https://www.inif.ir/step-co-investment
  27 آبان 1399
  0
 • سیدمهران مهدوی نماینده استان
 • سیدمهران مهدوی نماینده استان
'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: